Лаборатория

Изпитвателна лаборатория “Води и Горива” (ИЛВГ) е самостоятелно структурно звено на АМЕЕС ООД. Придобива първоначална акредитация през 2004 година (Сертификат за акредитация № 94 ЛИ (17) /20.01.2004 г). Понастоящем, Лабораторията е акредитирана от ИА БСА, гр. София, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018, със сертификат за акредитация № 94 ЛИ.

Изпитвателна лаборатория „Води и Горива” при АМЕЕС ООД разполага с обучен, компетентен персонал, необходимите помещения и технически средства да извършва изпитвания и вземане на проби/извадки в акредитирания обхват.

Услугите, които предлага лабораторията в обхвата на акредитация са следните:

Вземане на проби (извадки) от:

  • отпадъчни води;
  • повърхностни води;
  • подземни води;
  • питейни води.

Изпитвания на проби от:

  • отпадъчни води, повърхностни води, подземни води и питейни води;
  • твърди горива – лигнитни въглища, кафяви въглища, черни въглища, антрацитни въглища;
  • пепел;
  • нефтопродукти-котелно гориво;
  • гипс;
  • калциев карбонат.

Подробна информация за характеристиките (показателите) и продуктите които изпитваме, можете да намерите в Заповед за акредитация.

Ако искате да заявите пробовземане и/или изпитване, моля изтеглете и попълнете следния формуляр: Заявка за пробовземане и изпитване.

Ако е необходимо пробовземане от акредитирана лаборатория, може да изпратите попълнената Заявка на електронна поща amees.vg@gmail.com и ние ще се свържeм с Вас. В случай, че сами вземете пробите, може да ги изпратите по куриер или да донесете лично в лабораторията заедно с попълнена Заявка.

След извършване на изпитването, клиентът получава Протокол от изпитване, Протокол от пробовземане (ако е заявено), данъчна фактура и приемо-предавателен протокол, които изпращаме по поща, куриер или получавате лично. Начинът и адресът за доставка се отбелязват във Заявката.

Ако сте наш клиент, ако имате препоръки, ако сте доволни или недоволни от нашите услуги, можете да ни изпратите обратна връзка, като попълните Анкетна карта.